Munkavédelem

A munkavédelmi szaktevékenység ellátása, a munkáltató felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében.

Célunk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek, továbbá a szervezetten munkát végzők egészségének és munkavégző képességének megóvása illetőleg a munkakörülmények humanizálása, ezzel megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Cégünk a hatályos jogszabályok mellett a harmonizált szabványok útmutatásait alkalmazva éri el a lehető legmagasabb biztonsági szintet.

A munkavédelem területén a Prevenor Standard Kft. az alábbi szaktevékenységek ellátását vállalja:

Munkavédelmi szabályzat elkészítése

A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkáltató feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelés.

Ennek érdekében a munkáltató a jogszabályban meghatározott feladatokat és azok végrehajtását maga is szabályozza. A munkavédelmi szabályzat elkészítése felelősségteljes előkészítő, egyeztető és összehangoló munkát igényel.

Egyes szabályozási körök munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülnek ezért indokolt, hogy a munkavédelmi szabályzat tervezetét munkabiztonsági szakember készítse el.

A munkavédelmi szabályzatot be kell illeszteni a munkáltató szabályrendszerébe, megfelelő összhangot kell kialakítani a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés, a munkáltató egyéb szabályzatai, utasításai és a munkavédelmi szabályzat között.

A munkavédelmi követelmények teljesítésének módját meghatározó munkáltatói utasítások, így a munkavédelmi szabályzat is, a tételes rendelkezése értelmében munkavédelem vonatkozó szabálynak minősülő és az abban foglaltak megsértése felelősséggel jár.

Egy megfelelően elkészített és a munkáltató tevékenységéhez idomuló munkavédelmi szabályzat sok időt és energiát takaríthat meg a Megbízóink számára.

Elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatások megtartása (akár angolul is) és dokumentálása

Cégünk végzi a munkavédelmi oktatások megtartását és azok szakszerű dokumentálását. Így a munkáltató kizárja annak az eshetőségét, hogy munkavállalói nem szakszerű információkat kapnak a munkavédelmi követelményekről, továbbá meggyőződik arról, hogy a munkavállalók elsajátították a rájuk vonatkozó ismerteket, ahogy azt a törvény is előírja.

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként és olyan tartalommal megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Kiemelt célunk, hogy a munkavállaló megismerje a munkavédelem területén előírt szabályokat, munkavédelmi és munkáltatói utasításokat, információkat, valamint tájékozódjon az őt potenciálisan érő veszélyekről és az azok elleni védekezés lehetséges módozatairól.  

A rendkívüli munkavédelmi oktatás elvégzése, minden esetben munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött, tehát csak munkavédelmi szakember végezheti el.

Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása

A munkavédelmi oktatási tematika elengedhetetlen a sikeres elméleti és gyakorlati oktatások megtartása érdekében. Az emelőgépek tekintetében kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a munkavédelmi oktatási tematikára, amelynek összeállítása a vonatkozó jogszabályok szerint munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Munkavédelmi kockázatértékelések elkészítése
A munkavédelmi törvény szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

Ha a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkora munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A Prevenor Standard Kft. szakemberei sok éves, széles körű tapasztalattal rendelkeznek teljes körű kockázatértékelések, kémiai és biológiai kockázatbecslések készítésében. Lényeges elem az intézkedési terv, amely a kockázatértékelésben meghatározott veszélyek megszüntetésére, minimalizálására irányul.

Az esetek legnagyobb részében a munkavédelmi kockázatértékelés az eddig is meglevő munkavédelem követelmények szisztematikus ellenőrzését, a hiányosságok megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a széles körű munkavédelem területén ismeret és a józan ész.

A munkavédelmi kockázatértékelés fogalmát és teendőit a munkavédelmi törvény határozza meg, és a munkáltatók munkavédelmi kockázatértékelési kötelezettségei ehhez igazodnak.

A munkavédelmi kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A munkavédelmi kockázatértékelés szervesen összefügg a veszélyek megelőzésével, amelynek a kockázatok felismerésén és értékelésén kell alapulnia. Ezért a munkavédelmi kockázatértékelés a munkáltató munkavédelmi tevékenységének központi és alapvető meghatározó fontosságú eleme a veszélyek megelőzésének alapja.

Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása

Cégünk vállalja az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, amely a vonatkozó jogszabály értelmében munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása minden munkáltató számára kötelező, ahol a kockázatértékelés alapján a munkavégzéshez egyéni védőeszközök használata szükséges. A munkavállalók számára az egyéni védőeszközök kiadását, visszavételét dokumentáltan kell elvégezni és annak készítésébe a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot is be kell vonni.  

Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése

Vállaljuk a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének munkabiztonsági tartalmának kidolgozását, továbbá konzultálunk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval a vizsgálatok ütemezésével kapcsolatban. A munkaköri orvosi vizsgálatok gyakoriságát az orvosi alkalmassági rendben rögzítjük, a célból, hogy a jövőben pontosan be lehessen azonosítani, hogy adott munkakörben dolgozó munkavállalónak milyen gyakorisággal kell megjelennie a vizsgálatokon.

Minden munkakör, még a legegyszerűbb esetében is szükség van bizonyos képességekre, amelyekkel a munkavállalóknak rendelkezniük kell, hogy az adott feladatot képesek legyenek ellátni.

Magyarországon a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés orvosi alkalmasság vizsgálatáról jogszabály rendelkezik és írja elő, hogy minden munkavállalónak orvosi alkalmassági vizsgálaton kell átesnie. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott munkaviszony során jelentkező fizikai, szellemi terhelést képes-e tartósan elviselni a munkavállaló.

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat (veszélyes gépek üzembehelyezése)

A veszélyes gépeket a munkáltatónak kötelező üzembe helyeznie. A munkavédelmi üzembe helyezés előfeltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat lefolytatása. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Cégünk vállalja a veszélyes/nem veszélyes létesítmény, gép, berendezés, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezésének előkészítését, a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat lefolytatását

Mentési terv kidolgozása

Mentési tervet a  alapján rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására vonatkozóan kell kidolgozni. Elkészítése minden munkáltatónál szükséges, ahol a kialakult veszélyes állapot fokozott szervezettséget igényel, illetve a normál üzemmenet visszaállításához megfelelő személyi és eszközfeltételeket kell biztosítani. A mentési tervben a mentéshez szükséges személyeket is ki kell jelölni, a mentési tervet a mentésben részt vevőkkel gyakoroltatni, a területen dolgozókkal ismertetni kell.

A mentési terv munkabiztonsági tartalmának elkészítése a törvény szerint munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. Szakembereink elkészítik az Ön mentési tervét és segítenek a munkavállalókkal történő gyakoroltatásban, oktatásban.

Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

A helyszíni felmérést követően rövid határidőn belül elkészítjük az Ön cégére vonatkozó egységes és átfogó megelőzési stratégiát, amely a vonatkozó jogszabály szerint munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítani, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatásaira.

A megelőzési stratégia célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése, valamint az arról való gondoskodás, hogy a munkavégzés rövid- és hosszútávú kockázatai ne haladják meg a munkavállalók egészségének és biztonságának elfogadható mértékét.

Munkabalesetek kivizsgálása

A munkavédelmi törvény rendelkezése alapján a munkabalesetek kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. A Prevenor Standard Kft. szakemberei végzik a munkabalesetek kivizsgálásával kapcsolatos tevékenységeket és ellátják az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Célszerű a kivizsgálást szakavatott személyre bízni a baleset bekövetkezéséhez vezető okok feltárása, és így a hasonló balesetek megelőzése érdekében.

munkáltatónak kötelessége három éven belül tudomására jutott sérüléseket, baleseteket kivizsgálni és belső nyilvántartásba felvenni. A baleset kivizsgálását az esemény bekövetkezése után haladéktalanul meg kell kezdeni. A késedelmes kivizsgálás a baleset körülményeinek rekonstruálását nehezíti, esetleg a helyszín megváltozása lehetetlenné teszi az összes veszélyforrás, köztük a balesetet közvetlenül előidéző okok felismerését így a hasonló baleset megelőzése érdekében a megszüntetését.

A munkabaleseteket be kell vezetni a munkáltató baleseti nyilvántartásába (munkabaleseti napló). Amennyiben a baleset várhatólag keresőképtelenséggel jár együtt, azt ki kell vizsgálni, a kivizsgálás eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A keresőképtelenség idejétől függően a balesetet jelenteni kell a hatóságok felé is.
A balesetet mindig a helyszínen kell kivizsgálni, a szóbeli tájékozódás nem elég. A kivizsgálás alapján a balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha szükséges, tanúkat is meg kell hallgatni.
A kivizsgálás alapján, az ok-okozati összefüggések feltárásával a balesetekről úgynevezett “Munkabaleseti jegyzőkönyv” -et kell kiállítani.

Kémiai kockázatértékelés elkészítése

Amennyiben az Ön cége használ veszélyes anyagokat, szüksége lehet Kémiai kockázatbecslésre. Cégünk vállalja a kockázatértékelési dokumentáció, így a kémiai kockázatbecslés elkészítését is.

A munkavédelmi törvény szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

A munkáltató a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente, rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén 2 évente, biológiai kockázat előfordulása esetén évente köteles elvégezni.

Munkavédelmi bejárások megtartása, dokumentálása

A munkavédelmi bejárások nélkülözhetetlen előfeltételei az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek. A bejárásokon a veszélyt előidéző okokat feltárjuk, így a balesetek és haváriák időben megelőzhetőek. Országosan vállaljuk a területbejárások lebonyolítását, jegyzőkönyvezését és a feltárt hiányosság megszüntetésére való javaslattételt.

Időszakos felülvizsgálatok szabályozása és végzése

A veszélyes és nem veszélyes gépekre a jogszabályok szigorú felülvizsgálati követelményeket írnak elő. Segítjük Önt a veszélyes gépek kategóriáinak meghatározásában, továbbá a felülvizsgálatok gyakoriságának ütemezésében, szabályzásában, illetőleg a vizsgálatok lebonyolításában és dokumentálásában.

Közreműködés a munkahelyek, egyéni védőeszközök, munkaeszközök és technológia soron kívüli ellenőrzésében

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,

a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg

b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.

Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Munkaterületek rendszeres ellenőrzése és az észrevételek jegyzőkönyvezése

A munkaterületek rendszeres ellenőrzése a preventív biztonság alapköve. Az ellenőrzések során feltárjuk a kockázatokat, a veszélyt előidéző okokat és a munkáltatóval közösen intézkedünk ezek megszüntetéséről, minimális szintre való csökkentéséről. A fényképpel ellátott jegyzőkönyvek segítenek beazonosítani a hibák forrásait, lokációit és dátummal igazolják az ellenőrzés megvalósulásának tényét

Részvétel a hatósági ellenőrzéseken

Megbízóinkat érdemben, személyesen képviseljük az előzetes hatósági ellenőrzéseken ezzel biztosítva az ellenőrzés rendben történő lebonyolítását. Válaszolunk a szakmai kérdésekre és koordináljuk az adminisztráció és a területbejárás menetét.

Konzultáció a munkáltatóval szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgálattal

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele nem csak kötelező, de egyben elengedhetetlen része is az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek. Cégünk aktív kapcsolatot tart a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval és folyamatosan konzultál a szakmai dokumentációk elkészítéséről, valamint a felülvizsgálatok és ellenőrzések lebonyolításáról.

Munkavédelmi jogszabálykövetés, a munkáltató tájékoztatása a releváns változásokról

A munkavédelmet érintő jogszabályok igen gyakran változnak, módosulnak. A munkáltatóknak általában sem ideje, sem kapacitása nincs a jogszabályi változások nyomonkövetésére. Ezeket a változásokat gyakran be kell vezetni a gyakorlatba, amely még több energiát és szakértelmet kíván. Ezt a terhet levesszük megbízóink válláról, hiszen folyamatosan követjük a jogszabályok változásait, szűrjük a releváns részeket és tájékoztatjuk megbízóinkat a szükséges változtatásokról.

Emelőgépekkel kapcsolatos szaktevékenységek ellátása

Amennyiben Ön targoncát, darut, személyemelőt, villamosemelődobot vagy egyéb emelőgépet üzemeltet, szüksége van egy szakemberre, aki segít Önnek a szerkezeti és fővizsgálatok elvégzésében, a kezelők, kötözők kioktatásában. Egyes vizsgálatokat a jogszabály emelőgép ügyintézői, illetőleg emelőgép szakértői hatáskörbe helyez. Mi, a Prevenor Standard Kft-nál segítjük megbízóinkat a vizsgálatok lefolytatásával, ütemezésével, adminisztrálásával, valamint a személyzet kioktatásával kapcsolatban.

Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor)

A munkabiztonsági- és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. Cégünk vállalja a munkabiztonsági- és egészségvédelmi koordinátori feladatok teljeskörű ellátását.

Biztonság- és Egészségvédelmi Terv elkészítése

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv. Szakembereink vállalják a terv elkészítését és a terv tartalmának gyakorlati megvalósulásának ellenőrzését.

Munkavédelmi jogszabálykövetés

A munkavédelemhez közel 100 jogszabály és többszáz szabvány, ajánlás tartozik. Ezek a jogszabályok és szabványok időről időre, egyre gyorsabb ütemben és egyre jelentősebb változtatásokat eszközölve módosulnak. Mi segítünk Önnek és követjük Ön helyett a jogszabályok változásait, szűrjük a releváns információkat és ezekről tájékoztatjuk Önt.

Küldjön nekünk üzenetet!

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolat

Kérdése van vagy érdeklődik szolgáltatásaink iránt? Vegye fel velünk a kapcsoaltot a lenti elérhetőségek valamelyikén vagy az űrlap segítségével. 

info@prevenor.hu